flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок проходження практики студентами вищих навчальних закладів в господарському суді Сумської області

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника апарату
господарського суду Сумської області
від 11.10.2013 №7-од

 

 ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Даний Порядок освітлює загальні питання організації, проведення і підведення підсумків проходження практики студентами вищих навчальних закладів в господарському суді Сумської області.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України «Про вищу освіту»  від 17 січня 2002 р. № 2984-III, Кодексу Законів про працю від 10 грудня 1971р.  № 322- VIII, Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08 квітня 1993 р.   № 93, з метою встановлення єдиного порядку та умов проходження практики в господарському суді Сумської області (далі - суд).

1.2. Суд приймає для проходження учбової, виробничої, переддипломної та інших видів практики (далі - практика) студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах, на підставі договорів, укладених з даними установами, а також за індивідуальним направленням (за наявності умов для організації практики).

1.3. Під час проходження практики студенти отримують практичні знання, знайомляться зі специфікою господарського процесу, організацією документообігу, роботою з персоналом та іншими сферами роботи установи, здобувають навички в сфері управління.

1.4. Організація практики студентів в господарському суді Сумської області здійснюється апаратом суду.

  1. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

2.1. Перед початком проходження практики студент пред'являє у організаційно-кадровий відділ суду направлення, видане вищим начальним закладом яке містить такі відомості:
- Прізвище, ім'я, по батькові студента;
- Повне найменування, місцезнаходження та контактні телефони вищого начального закладу;
- Прізвище, ім'я, по батькові керівника практики від вищого начального закладу та його контактні телефони;
- Найменування факультету, форма і курс навчання;
- Період і вид практики;
Без пред'явлення відповідного направлення студент до практики не допускається.

2.2. Перед початком проходження практики студентам роз'яснюються їх права і обов'язки,  визначається робоче місце, де вони будуть проходити практику, проходять інструктаж з техніки безпеки і протипожежної безпеки, ознайомлюються з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.3. На період проходження практики в суді за практикантами закріплюється державний службовець, відповідальний за проходження практики на підставі наказу керівника апарату суду.

2.4. На студентів у період проходження практики поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку суду, правила (інструкції) з охорони праці, правила поведінки працівника суду, загальні правила поведінки державного службовця, положення Закону України «Про державну службу».

Безпосередній контроль за дотриманням студентами вимог вказаних документів здійснюється керівником практики, керівником апарату суду.

2.5. На період проходження практики студентам видаються тимчасові перепустки на прохід у будівлю суду.

2.6. Тривалість робочого дня студентів при проходженні практики в суді становить для студентів віком від 16 до 18 років не більше 36 годин на тиждень, для студентів віком від 18 років і старше не більше 40 годин на тиждень.

2.7. З метою більш повного ознайомлення студентів з професійною діяльністю допускається переміщення студентів по різних робочих місцях (підрозділах) у відповідності з програмою практики та графіком її проходження.

2.8. По закінченні практики відповідальний працівник суду закріплений за практикантом готує характеристику ( при потребі відгук, звіт) про діяльність студента під час практики, документи погоджуються керівником апарату суду.

2.9. Посадові особи суду можуть входити до складу комісії вищого навчального закладу, яка оцінює проходження студентом практики. Захист звіту з практики може відбуватись на базі практики.

  1. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАКТИКАНТІВ

3.1. Студент, що направляється для проходження практики, зобов'язаний:

3.1.1. Своєчасно з'явитися до суду і пред'явити направлення на практику;

3.1.2. Пройти інструктаж з техніки безпеки і охорони праці та приступити до виконання програми практики;

3.1.3. Суворо виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку суду, правила (інструкції) з охорони праці, правила поведінки працівника суду, загальні правила поведінки державного службовця, положення Закону України «Про державну службу»;

3.1.4. Своєчасно і в повному обсязі виконувати завдання по практиці, надані керівником практики від суду, навчальні плани та інші завдання визначені керівником практики від вищого начального закладу;

3.1.5. Вести щоденник проходження практики за формою, встановленої вищим навчальним закладом (за наявністю);

3.1.6. По закінченні практики:
- вчасно підготувати та подати керівнику практики від суду на перевірку звіт про практику (у разі необхідності);
- представити керівнику практики від суду на погодження щоденник проходження практики (за наявністю);
- здати перепустку на прохід у будівлю суду, а також отриману літературу.

3.2. При проходженні практики студентам забороняється:

3.2.1. Розголошувати конфіденційні відомості та іншу службову інформацію, що стали відомими у зв'язку з проходженням практики;

3.2.2. Виносити з будівлі суду службові документи, майно суду та інші товарно-матеріальні цінності;

3.2.3. Здійснювати діяння, здатні завдати збитку репутації суду та судової системи.

3.2.4. Про порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та правил поведінки працівника суду, ухилення від плану проходження практики або доручень керівника практики, інші порушення суд повідомляє керівника практики від вищого начального закладу

  1. ПРАВА ПРАКТИКАНТІВ

4.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

4.2. Одержувати від працівників апарату суду необхідну інформацію з питань, пов’язаних із проходженням практики;

4.3. Практикантам надаються обмежені права на доступ до комп'ютерної мережі та інформаційних ресурсів суду.

4.4. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4.5. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.