flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у господарському суді Сумської області

Цим наказом врегульовано питання організації доступу до публічної інформації, визначено порядок реєстрації, опрацювання відповідних запитів та надання відповіді на них, конкретизовано канали оприлюднення публічної інформації та можливості реалізації права на ознайомлення з нею. Крім того положення включає Порядок взаємодії господарського суду Сумської області з представниками засобів масової інформації, який має на меті забезпечити комфортні умови співпраці суду та ЗМІ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом голови господарського
суду Сумської області
від 25.10.2011 року № 12

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації у
господарському суді Сумської області

1.1. Це Положення розроблене на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI та визначає порядок доступу до публічної інформації у господарському суді Сумської області (далі – Суд).

1.2. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон), "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Господарського процесуального кодексу України, "Про захист персональних даних", Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 №30.

1.3. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом та при виконанні судових рішень, оскільки отримання інформації із відправлення правосуддя здійснюється виключно відповідно до процесуальних законів, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», і не є предметом регулювання Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Розгляд справ Судом не відноситься до владних управлінських функцій, внаслідок чого Суд не є розпорядником інформації при здійснені судочинства в розумінні частини першої частини першої статті 13 Закону.

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

1.4. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду.

1.5. Не належить до публічної інформації:

- інформація, що не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- внутрішньо-організаційна інформація, в тому числі внутрівідомча службова кореспонденція, розпорядження, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;

- інформація, що міститься в матеріалах судових справ;

- інформація, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.6. Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.

Розділ 2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

- оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

- розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду (http://su.arbitr.gov.ua/) на веб-порталі «Судова влада України»;

- розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду, в програмно-апаратному комплексі „Інформаційний кіоск” або в іншому вигляді;

- наданням інформації за запитами на інформацію.

Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається телефоном структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

Запити на інформацію по телефону здійснюються за номерами телефонів структурних підрозділів суду відповідно до їх напрямів діяльності.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду та заступник керівника апарату суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду, на інформаційному стенді в приміщенні суду та в програмно-апаратному комплексі „Інформаційний кіоск” забезпечують начальники відділів апарату Суду за такими напрямами діяльності:

- щодо інформації довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу Суду (далі - АСД), документів, що зберігаються в архіві Суду про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами) – начальник загального відділу;

- про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, про відомості з бібліотечного фонду – начальник відділу судової статистики, про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в усній формі (за телефоном) – спеціалісти відділу судової статистики;

- про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; про доходи працівників Суду, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації, про прийом громадян у Суді – начальник відділу організаційно-кадрової роботи та підвищення кваліфікації;

- матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду – начальник відділу аналізу і узагальнення практики та застосування законодавства;

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду, щодо технічних питань роботи АСД – начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення судового процесу;

- про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; створення працівникам безпечних умов праці, охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – начальник господарського відділу;

- про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, – начальник фінансово-економічного відділу;

- про рішення зборів суддів Суду, про нормативно-провові засади діяльності Суду, порядок акредитації представників засобів масової інформації щодо інших питань стосовно зв’язків зі ЗМІ, про наповнення інформацією веб-сайту Суду – заступник керівника апарату суду;

- про доступ до судових засідань у Суді – старший судовий розпорядник.

2.7. Внутрішньоорганізаційні акти індивідуальної дії Суду не підлягають оприлюдненню;

2.8. Поширення персональних даних здійснюється у порядку та спосіб, передбачений Законом України "Про захист персональних даних".

Розділ 3. Надання публічної інформації про діяльність Суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується керівником апарату Суду відповідно до Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 1 до цього Положення.

Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку Голови Суду та його заступників, керівника апарату Суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату Суду;

– розклад роботи та графік прийому громадян;

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

2) інформація про організаційну структуру, місію, повноваження Суду та функції самостійних структурних підрозділів;

3) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

4) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

6) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

3.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.

3.4. У приміщенні Суду на інформаційному стенді та в інформаційному кіоску розміщується така інформація:

1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок та графік прийому керівництвом Суду громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

2) графік прийому громадян, представників юридичних осіб з питань організаційного забезпечення судочинства Головою Вищого господарського суду України та його заступниками, Головою Харівського апеляційного господарського суду та його заступниками;

3) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

4) банківські реквізити для сплати судового збору;

5) порядок пропуску до приміщення Суду;

6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.5. Представники сторін, третіх осіб, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених чинним законодавством, мають право на відкритому судовому засіданні в Суді робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

3.6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію на офіційному веб-сайті Суду (http://su.arbitr.gov.ua/). Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів. Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями господарським судом Сумської області не розглядається. Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем.

3.7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити спеціаліст загального відділу Суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон. Копія такого запиту надається особі, яка його подала.

3.8. Усі запити на інформацію, що надійшли до Суду централізовано реєструються. Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом. Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають централізованій реєстрації.

Розділ 4. Порядок реєстрації, опрацювання запитів на інформацію та відповідей на них

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються загальним відділом Суду відповідно до Інструкції з діловодства в господарських судах України з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію (у тому числі звернення громадян, що містять запити на інформацію) реєструються в АСД у шаблоні "Запити на інформацію".

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх керівнику апарату з поміткою "Запит на інформацію".

4.4. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

За рішенням керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю необхідні документи.

Якщо запит стосується суддів, він передається Голові Суду чи його заступнику.

4.5. Запит на інформацію з відповідною резолюцією опрацьовується загальним відділом Суду, після чого невідкладно передається виконавцям.

4.6. Відповідь на запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту, крім випадків передбачених Законом.

4.7. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації. Примірник відповіді на запити (в тому числі на ті, що надійшли на електронну пошту господарського суду Сумської області) разом з оригіналом запиту долучається до відповідної номенклатурної справи.

Розділ 5. Порядок надання інформації про діяльність Суду

5.1. Відповідь на запит може надаватись керівником апарату, заступником керівника апарату або керівником структурного підрозділу, якому доручено підготувати відповідь, за його підписом.

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді - одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.3 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Суду або за його дорученням керівником самостійного структурного підрозділу.

Якщо відповідь готувалась на виконання резолюції голови чи заступника голови Суду, то вона надається за підписом голови чи заступника голови Суду із зазначенням виконавця запиту.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, відповідно до якої запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5.6. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

5.7. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

5.8. У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань - Законом України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".